Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Οι ελαιοκομικές τεχνικές που δίνουν επιπλέον ενίσχυση έως 100 ευρώ το στρέμμα

Η φροντισµένη ελιά, είναι και η ελιά που θα επιδοτείται. Αυτό τουλάχιστον µοιάζει να πρεσβεύουν οι ειδικές ενισχύσεις από το νέο πρασίνισµα, οι οποίες βέβαια θα λειτουργήσουν κυρίως ως επιβράβευση των επαγγελµατιών παραγωγών που εδώ και χρόνια κινούνται µε τη λογική των σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών, παρά ως δέλεαρ για να µπει κάποιος σε έξοδα και κόπο που απαιτούν πολλές εξ αυτών.

Συνολικά µπορεί να µιλήσει κάποιος για επιδοτήσεις που αγγίζουν και τα 100 ευρώ το στρέµµα (πέρα από βασική-αναδιανεµητική) ανάλογα µε τα «κλικ» που θα κάνει στη λίστα των πρασινίσµατος του ΟΣ∆Ε του 2023. Βέβαια, αναµένονται οι ειδικές οδηγίες από το ΥΠΑΑΤ καθώς κάποιες από αυτές τις τεχνικές δεν θα συνδυάζονται. Το ίδιο ισχύει και µε τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιδοτήσεις από το νέο πρασίνισµα για τις µόνιµες καλλιέργειες και εκείνες που αφορούν συγκεκριµένες µόνο δενδρώδεις εκµεταλλεύσεις:

Μόνο για ελιές

 • Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας για την ελαιοκαλλιέργεια υπολογίζεται στα 60 ευρώ/στρέµµα. Η ενίσχυση αφορά την τοποθέτηση και παρακολούθηση παγίδων όπως επίσης και την αντιµετώπιση συγκεκριµένων εντόµων µε µαζική παγίδευση και το αυξηµένο κόστος που αυτά συνεπάγονται. Αλλά και την αύξηση των απωλειών και την υποβάθµιση της ποιότητας µέρους της παραγωγής, λόγω της παύσης χρήσης δραστικών ουσιών.
 • Προστασία τοπίων και γεωργικών συστηµάτων υψηλής περιβαλλοντικής σηµασίας: Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη η διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων που συνίστανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας. Από την παρούσα παρέµβαση εξαιρούνται οι εκτάσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τη δράση για τη διατήρηση των συστηµάτων µε αναβαθµίδες, καθώς και οι εκτάσεις οι οποίες λαµβάνουν τη βασική ενίσχυση ως αρδευόµενες. Αφορά ελαιώνες µε δένδρα µεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήµα µόρφωσης, καλλιεργούµενοι, ελαιώνες µε σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης και διάσπαρτα αγροτεµάχια ελαιώνων (σε µωσαϊκό).
 • Η ενίσχυση εκτιµάται στα 10 ευρώ το στρέµµα, εκτός από τις εκτάσεις που καταλαµβάνονται από µνηµειακούς ελαιώνες όπου προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ το στρέµµα. Αφορά µόνο τους ελαιώνες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Μόνο για πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, κεράσια

 • Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρέµµα, ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρέµµα.
 • Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευρώ/στρέµµα.

Μόνο εσπεριδοειδή

 • Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ το στρέµµα.

Φυτοκάλυψη για όλες τις µόνιµες

Για  τις µόνιµες καλλιέργειες η παρέµβαση αφορά τα εξής:

 • Σπορά εντός των µονίµων καλλιεργειών, και ενδιαµέσως των δέντρων ή πρέµνων, ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή και ιδιαίτερα φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών ή/και ειδών µε στόχο την προστασία από τη διάβρωση, τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος (π.χ.ψυχανθών), τη µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.
 • Τη δηµιουργία λωρίδων πλάτους 1,5 τουλάχιστον µέτρου άγριας ζωής και εµπλουτισµού αυτών ή των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων που δεν προορίζονται για παραγωγή ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες.

Στις µόνιµες καλλιέργειες χορηγείται 10 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση, τόσο για τη σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσµευτικών ειδών (π.χ.ψυχανθών) στον υπόροφο, όσο και για τη δηµιουργία λωρίδων 1,5 µέτρου στα περιθώρια ή/και τον εµπλουτισµό των υποχρεωτικών ζωνών ανάσχεσης µε φυτά ξενιστές επικονιαστών.

Όταν η εκµετάλλευση εµπλουτίζει το σύνολο των ενταγµένων αγροτεµαχίων µε φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 ευρώ το στρέµµα.

Θρυµµατισµός κλάδων

Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι:

α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέργειες για ανίχνευση παρουσίας φυτοπαθολογικών προβληµάτων ή εντοµολογικών εχθρών και συγκεντρώνουν τα κλαδέµατα σε κατάλληλους χώρους.

β. εάν δεν εντοπιστούν µολύσµατα είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων προβαίνουν σε θρυµµατισµό των κλαδεµάτων µε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατοστών και των υπολειµµάτων της καλλιέργειας

γ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό ακολουθούν τη διαδικασία της κοµποστοποίησης των υπολειµµάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προµηθεύονται κοµπόστ για χρήση στις ενισχυόµενες εκτάσεις µονίµων και αρόσιµων καλλιεργειών

δ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων, εφαρµόζουν το κοµπόστ στο έδαφος των αγροτεµαχίων.

Από τις µόνιµες φυτείες στα ακτινίδια και τα αµπέλια η ενίσχυση φτάνει στα 9,2 ευρώ το στρέµµα και στις υπόλοιπες δενδρώδεις τα 12 ευρώ το στρέµµα.

Χρήση ψηφιακής γεωργίας, θερινά κλαδέµατα, ειδικών εισροών

 1. Για τη χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου διαχείρισης 5 ευρώ/στρέµµα.
 2. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρέµµα.
 3. Για τη χρήση ψεκαστικώνακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρέµµα
 4. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις δενδρώδεις 3 ευρώ/στρέµµα.
 5. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ/στρέµµα.
 6. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης στις δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.
 7. Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές στις δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα
 8. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες στις δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα.

Η µέση αξία δικαιωµάτων και η αναδιανεµητική

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η µέση αξία των δικαιωµάτων για τη νέα περίοδο υπολογίζεται στα 27 ευρώ το στρέµµα. Για εκείνους που δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε 10-40 στρέµµατα ελιάς, το ποσό της αναδιανεµητικής προσδιορίζεται στα 11,6 ευρώ το στρέµµα.

Οι ελαιώνες και οι υπόλοιπες δενδρώδεις εκτάσεις (περί τα 450.000 στρέµµατα) που βρίσκονται σε εκµεταλλεύσεις µε αναβαθµίδες θα λαµβάνουν επιπλέον 25 ευρώ
το στρέµµα επιδότηση µε τον όρο οι παραγωγοί να φροντίζουν για τη διατήρηση αυτών.

Καμία σχέση με δικαιώματα, επιλέξιμα όλα  τα αγροτεμάχια

Το νέο πρασίνισµα λειτουργεί µε ετήσιες δεσµεύσεις και θα είναι απαραίτητο για να
µην υπάρξει µεγάλη µείωση στις επιδοτήσεις σε σχέση µε το 2022. Δηλαδή ένας παραγωγός µπορεί τη µία χρονιά να λάβει επιδότηση επειδή πραγµατοποίησε καλοκαιρινό κλάδεµα στον ελαιώνα του (18 ευρώ το στρέµµα) και την επόµενη χρονιά να αποφασίσει να µην το κάνει. Η γνωστοποίηση για το ποιες ενέργειες προτίθεται να ακολουθήσει ο παραγωγός από τη σχετική λίστα θα γίνεται µέσω ΟΣΔΕ. Από εκεί και πέρα υπάρχει άγνοια σχετικά µε τις πόσες από τις δράσεις από το νέο πρασίνισµα µπορεί να αξιοποιήσει ο παραγωγός. Είναι δεδοµένο ότι ορισµένες από τις δράσεις θα είναι αλληλοαποκλειόµενες, δηλαδή κάποιος που κάνει βιολογική γεωργία δεν πρόκειται να επιδοτηθεί και για το γεγονός ότι εφαρµόζει κάποια φιλοπεριβαλλοντική πρακτική η οποία ήδη περιλαµβάνεται στις δεσµεύσεις του. Αναµένονται λοιπόν οι εφαρµοστικές αποφάσεις για να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει ο παραγωγός.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Σε μια αντισυμβατική τοποθεσία ελαιοκαλλιέργειας, ο ιδρυτής της Oasis Olives αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικό σύνολο προκλήσεων με το πρόβλημα των μειωμένων ωρών ψύχους να καραδοκεί...

REPORTS

Με την παραδοχή ότι το καλύτερο ανάμεσα στα πιο εκλεκτά ελαιόλαδα του κόσμου παραμένει απροσδιόριστο και ίσως να εκφράζει τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων...

REPORTS

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της...

REPORTS

Κινήσεις Ιταλών µεσιτών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλαδα από την Λακωνία ακούγονται τα τελευταία 24ωρα στην αγορά.